وطن فقط یک جا نیست
وطن آنجاست که حس رضایت کنی.
آنجا که دلت میخواهد بمانی.

وطن فقط یک کشور نیست
وطن یک دیوار است, یک نمادی با افتخار
یک دیوار که حامی من است.

وطن فقط یک کلمه نیست
وطن ریسمانی است که هرگز پاره نمیشود
دستی که هرگز مرا رها نمیکند.