من عاشق گل هستم
من عاشق سبزه زار هستم
گل و سبزه با هم
من دلم ویلن با نقش ونگار گل میخواهد
گلها در سبزه زارند
و وقتیکه خورشید می‌تابد
گلها شکوفا می‌شوند
نوشتن با خودنویس
قلم مداد نو خریدن
من خودنویس و قلم مداد دارم
قلم مدادهائی با نقش ونگار گل