پائیز در وطنم زیباترین وقت سال است
وقتی که پائیز میرسد قلب من بمانند گلی میشکفد
من در بین درختان قدم میزنم و از نوازش طبیعت لذت میبرم
رنگهای زیبای آن مرهمی هستند بر زخمهای من