مزرها.
شخصی, جغرافیایی, اخلاقی.
تا چه حد اجازه میدهم کسی به من نزدیک شود؟
به رازهایم,
روحم,
یا بدنم؟
گاه آنجا که مرزها به پایان میرسند,
آزادی آغاز میشود.
گاهی اما مرزها را نباید
حتی به اسم آزادی زیر پا گذاشت.
مرزهای دیگری نیز جهان های کاملا جدیدی میگشایند.
هر از گاهی بدون مرز زندگی کردن,
و عدم اجازه دادن به او برای سرکوبمان,
و کماکان به خویشتن وفادار ماندن,
یک توانایی مهم است.

به دیگر ها مرزهای شخصی را شناساندن,
برای مشخص شدنشان
یه تو و پیرامونت کمک میکند
تا بتوانی همزیستی بهتری داشته باشی.