ای سرزمین پدری,
هنوز در فکر آنجایم.

و من از دو امتیاز مخصوص بهره مندم
اولی
عشقیست که به سرزمین کودکی ام دارم
و دیگری
پناهگاهم.

ای پناه گاه, چه قدر خوب است که تو بندر نداری.
نفرتی دیرینه از بندر ها در وجود من است.