زمان می‌گذرد.
دمشق همیشه برای من مثل یک پُل است
میان روح من و جسم من.
خدا تو را حفظ کند،
دمشق.
تو جای خاصی در قلب من داری
و در خاطره من،
علیرغم دوری و غربت.