۱- نامی که معنا و مفهوم خود را ازدست داده: وطن.
۲- آنچه که هویت مرا از من گرفت: وطن.
۳- برای آن بی‌معناست که من یک چلچله‌ام: وطن.
۴- جائیکه خورشید تابان است و سرزمین پُربرکت: وطن.
۵- چلچله‌ها را دوست دارم.
۶- چراکه آنها دلیلی برای وابسته بودن به چیزی ندارند.
۷- با طلوع تابستان میآیند.
۸- با غروب پائیز میروند.
۹- دلم میخواهد مثل یک چلچله باشم.
۱۰- جائیکه پرتو نور، خود را گسترش میدهد، همانجاست: وطن من.