به یکباره جنگ
چه میشود اگر ناگهان جنگ شود؟
حتما فرار میکنم
ولی به کجا؟
اگر به یکباره پدرم نباشد و یا مادرم دیگر در کنارم نباشد؟
چه اتفاقی برایم میافتد؟
آیا میتوانم فرار کنم؟
همه تنگدستی را تحمل کنم؟
آیا میتوانم؟
جنگ میتواند تمام زندگی مرا تباه کند.
میتواند خود مرا تباه کند.