آزادی؟ نمیشناختم
دهات مان؟ دنیای کوچک من
دنیا را رها کنم؟ غیرممکن
چشم انداز من به آینده؟
زندان