زندگی بیدار میشود
یک گل کوچک متولد میشود
بیرنگ، ولی یک گل
اولین زندگی، که آنجا بوجود میآید
آن شکننده است و غمگین

آن گل آبیاری میشود
با اشک‌
آن گل تراژدی
رنگپریده است
و خالدار

آن گل ریشه میدواند
در گِل‌و‌لای
آن گِل‌و‌لای که بقیمت جان تمام شده
ولی امروز زندگی بازمیگردد
یک گل ساده و حساس