هر شب وقتی می‌خوابم به سمت تو به راه می‌افتم.
هرشب به سوی وطنم به راه می‌افتم.
هر شب نفس‌ام را حبس می‌کنم و اشک‌هایم تمامی ندارد.
هر جا و هر زمان که به خواب روم، از وطن خودم سر در خواهم آورد.
هر شب در وطن خودم هستم، سپیده‌دم خواب را از چشمانم نخواهد ربود.
هر شب در خانه هستم، در انتظار ‌که به خوابِ ابدی فرو روم.