آیا افغان بودن جرم است؟
آیا در افغانستان به دنیا آمدن جرم است؟
چرا همه جای دنیا برای ما افغان ها ظلم است؟
چرا در ایران اجازه تحصیل از ما دریغ میشود
چرا در آلمان اقامتی که به ما افغان ها میدهند با اقامتی که به دیگر مهاجران میدهند متفاوت است
و حتی اگر در کشور دیگری متولد شویم
ظلم افغان بود, سایه اش را از روی ما برنمیدارد
حتی اگر افغانستان را به چشم ندیده باشیم فقط بدانیم که افغان هستیم.
آیا فکر میکنید جدا شدن از مادر و پدر و خواهر و برادر آسان است/
آیا به تنهایی بدون خانواده زیستن آسان است.
مگر تنها بودن لذت بخش است. نخیر. نخیر نیست.
تنها بودن فقط در توان خداست. بلی فقط در توان اوست.

پس لطفا در هر کشوری که ما افغان ها هستیم
از آزار دادن ما دست بردارید. لطفا. لطفا
افغان بودن جرم نیست
افغان هم یک انسان است
در همه جا اشخاص خوب و بد هست
پس چرا جریمه آدمهای بد را همه پرداخت کنند؟