امروز حس میکنم آزادم
اجازه دارم به زبان مادری ام سخن بگویم: کردی
من آزادم, مرزی وجود ندارد
اکنون میتوانم هرچیزی بی آموزم, که میل دارم
زیرا در آلمان هستم
قبلا در سوریه بودم
اما من کردم
و کرد نمیتواند آنجا تحصیل کند
کرد آنجا اجازه ندارد کار کند یا شغلش را خودش انتخاب کند
کرد حق ندارد آزادانه تردد کند یا سفر کند
من درخواست تابعیت سوری کردم
ولی تابعیت سوری به من ندادند
چون که من کردم
چون که من کردم
خیلی چیز ها برایم مجاز نیست