چرا من اینجام؟
من در اینجا چه میکنم؟
آیا اینجا امنیت یافت میکنم؟
دلم برای وطن تنگ است,
هرچند در وطن جنگ است.

یاد کودکی ام می افتم.
نفرتی نبود.
و من نمیدانستم,
نژاد پرستی چیست.

دیگر همه چیز خراب شده.
مردم, فقیر شده اند.
یا مرگ نصیبشان شده.
احساس رغبت عجیبی دارم
به صلح و آزادی.