سین لام الف میم به همهٔ دین‌داران و کافران،
آی آدما، پاشین از خواب بی پایانتان!
تموم کنید این جنگهای هزارساله را!
صدها میلیون آدم بی سرپناهند،
بچه‌های گرسنه، زنهای مورد ستم،
اونها کشته میشن بخاطر همهٔ این ادیان و عبادتگاههاشون.
بهت نمیگم تو باید بی‌دین بشی،
بهت نمیگم به کدوم دین بگروی،
ولی پاشو و به همه بچشم انسان نگاه کن!

دیگران به ما بچشم تحقیر نگاه میکنند:
قاضی‌هامون رشوه گیر میشن، عدالتی وجود نداره.
اگه زنها قبل از ازدواجشون رابطه‌ای داشته باشن بی‌آبرو میشند،
اما اگه مردها چنین کاری بکنند انگاری که قهرمانند.
آدمها پیروی میکنن از سیاستمدارهای بد و نااهل، بدون اینکه خودشون فکر کنند.
تنها راهی که مونده، همین صف کشیدن دم سفارتهاست.
همه فقط میخواهند فرار کنند،
هرچه زودتر با اولین هواپیما.
مدارس باید بازسازی بشن، درست مثل دولتمردامون،
اونها فکر میکنند ما برده‌هاشونیم.
ما به تاریخ‌مان افتخار میکنیم و به دانشمندان‌مان که دیگه زنده نیستند،
درحالیکه سرزمین‌مان داره هزار تکه میشه.

به ملیتت و از اونجائی که میائی مغرور نباش،
فقط مغرور بودن به سرزمینت باعث نمیشه که بهتر از دیگران باشی.
با من موافقی؟
اگه که آره، پس معطل نشو وشروع کن به
تغییر دادن!