من یک فلسطینی ام از سوریه
من مجبور شدم, سرزمین عزیزم را رها کنم
من شخصی هستم, که زمین و دریا و کوه را شکست میداد
تا آینده مان تامین شود
تا از مرگ رهایی پیدا کنیم
تا جنگ فراموشمان شود

میخواهید که در آلمان ادغام شوم؟
اما ماه ها مجبور به زندگی در کمپ بودم
پارسال گمان میکرد: بلاخره آمدم تا به خانواده ام کمک کنم
آنها از جنگ در عذابند
فکر میکردم میتوانم حمایتشان کنم

تا برای آنها و فرزندانم آینده ای خوب تضمین کرده باشم
اما طول میکشد

و تا بتوانم آنها را دوباره ببینم!
نمیدانم باید چقدر صبر کنم
و آنهم فقط به این شرط که
آنها زنده بمانند
من مسئولیت را میپذیرم

اگر به انسان ها حمله شود, چگونه باید با آن کنار بیایند؟
درست است, همه سوری ها و فلسطینی ها آدم های خوبی نیستند
دقیق میدانم, که آدم بد هم وجود دارد
اما این را هم میدانم: که در هر کشوری اینگونه است, نه فقط در کشور ما
من به دنبال بهانه نیستم
اما به زمان نیاز دارم