من پیر شده ام,
موهایم سفید شده اند,
به دلیل وقایع غم انگیز
سالهای اخیر.
چند اسیر نامردی و
تکبر تجربه کرده اند؟
چند اسیر شکنجه شدند و
ترس تحمل کردند,
و این وحشت را شناختند؟
چند اسیر مورد شکنجه قرار گرفتند؟
جسمی و روحی؟
چگونه این زندگی را
در شکنجه گاه های سرد
پشت سر گذاشتند؟

چقدر عجیب است این زندگی!
زندگی این قهرمانان را فراموش کرده است,
که جنگیدند
بر علیه نابرابری.
زندگی شان نابود شد در ناکجا.
روحشان هنوز
در جستجوی جاییست,
که از شکنجه احیا شود.
شب ها, در اطراف قبرشان,
روحشان سرگردان به دنبال آرامش است.

آیا باز خواهید گشت قهرمانان؟
آیا مردم را به پیروزی می رسانید؟
طبق وعده تان؟
آیا ظلم را شکست می دهید؟
این ستمگران ما را دزدیدند,
کشتند, سرزمینمان را به یغما بردند.
بی رحم تریم ستمکاران.

این ستمگران ترسو اند,
و ترس همه جا ترویج میشود
اما این ستمکاران فراموش کرده اند,
که آتش خداوند در انتظارشان است.