نگاهی به گذشته, زمان های گذشته
زندگی ام چگونه بود؟
کودکی ام چگونه بود؟
همه چی مانند رویاست برایم
دیگر نمیدانم کدام واقعیت است
تازه این را حس میکنم!

میخواهم بدانم جهانم چگونه بود
دوستانم و خانواده ام
بچه تر از اونی بودم که بفهمم
امروز بزرگتر شده ام و خیلی چیز ها را میبینم
و واقعیت سرد است, باید از او جان سالم به در ببرم

نگاهی به گذشته, گذشته ای که
خطرناک است
با این حال گذشته ام را دوست دارم
من کیستم
و چه کسی میشوم
سوال هایم زیادند
و جواب ساده ای ندارم

نگاهی به گذشته, گذشته ای که
در آن دختر خوبی بودم
گمان میکردم, زندگی مانند افسانه است
و معصومانه پا در آن جهان میگذاشتم
از غضبش چیزی نمیدانستم
باید احساساتم را رها میکردم
اما تا آن زمان
چیزهای زیادی آموخته بودم
نگاهی به گذشته, گذشته ای در آینده