وطن زیبای من
وطن محزون من
وطن من که با عشق لیلی و مجنون آباد گشته
وطنی که با خون شهدا آبیاری شده
وطنی که برادر مرا به زندان افکنده
وطنی که خواهرم آنجا به مدرسه میرود
وطنی که با اشکهای مادرم و با قدرت پشت پدرم ساخته شده
وطنی که در قلب من است