لمس صلیب‌های گلدوزی‌شده،
تا یادت بماند متعلق به کجایی.
من میل شدیدی دارم
به شیرجه زدن در اعماق.

تمنای مهربانی
از سر ناتوانی در رضایت از خود،
من هیچ رغبتی به داستانِ زندگی دیگران ندارم
تا وقتی به داستان خودم بی‌اعتنا باشم.