19 ساله و اهل بصره‌ در عراق است. او دو سال است که در برلین زندگی می‌کند. در سن 16سالگی به شدت شروع به شعر گرایش پیدا کرد. او با الهام از انواع شعر عراقی و همچنین تجربیات شخصی، تصمیم گرفت نوشتن با وزن و قافیه، به ویژه سرودنِ اشعار کوتاه را بیاموزد. برای او نوشتن سرگرمی‌ای است که با آن می‌تواند تجربیات و احساساتش را بیان کند.