چه خوب می‌شد اگر می‌شد نفس عمیق کشید
چه خوب می‌شد اگر می‌شد بدون اندوه زیست
چه خوب می‌شد اگر می‌شد محبوبِ دیگران بود
چه خوب می‌شد اگر...
چه خوب می‌شد اگر دیگر رنجی در میان نبود
چه خوب می‌شد اگر دیگر جنگی در میان نبود
چه خوب می‌شد اگر رویاها به حقیقت می‌پیوستند
چه خوب می‌شد اگر، اما نمی‌شود...