آزادی کلمه زیباییست
که برایش چیزهای زیادی قربانی شده است
که خطر های بزرگی میتواند داشته باشد
اما این به این معنی نیست
که ما هیچ گونه آزادی نداریم
ما فقط او را درست نفهمیده ایم
ما نفهمیده ایم, که او مرز دارد
ما نفهمیده ایم که آزادی بدون شرط
جهل به همراه می آورد.

اما همیشه هم خود ما
مسئولش نیستیم
انسان هایی که, تمام عمرشان
طعم آزادی را نچشیده اند
و ناگهان وارد جامعه ای میشوند
که او بسیار محترم است
آزادی را نمیفهمند
آنها از تصویر آزادی خودشان پیروی میکنند و از این طریق
مسیر خودشان را گم میکنند
هیچ لکه ای در این جهان نمی تواند کاملا نا آزاد باشد
چرا که تفکرات آدمی
و آن نحوی که جهان را تجربه میکند
یک کهکشانی بی کران است

خوب است که بدانیم,
کجا عدم آزادی ریشه دارد
تا ناگهان آزادی خود را
در قفس باز نیابیم