من سرگذشت یک مهاجرم
که آسانی برایم معنی ندارد
گویا اجدادم گناه کردند
یاد بگیریم … نباشیم، یعنی نژاد پرست نباشیم
یاد می گیرم از خللی که به من شد کینه نسازم.
به خودم یاد می دهم،… نباشم
واز زخمی کینه نسازم
مگر قرار است همه خوشبخت باشند
من همانم، همانم که سوژه ی خنده هات هستم
چون یک مهاجرم من
می خواهی ایران را در یک کلمه برایت توصیف کنم
تو اجازه نداری!!!

این شعر برنده جایزه شده است