تو مرا می‌پرسی، قلب من به کجا تعلق دارد؟
من کسی هستم که روزها با خود در جنگم.
در آینه خاک جنگلی را می‌بینم.

پاسخ سوالت را به تو می‌دهم، مطمئن باش، اما ابتدا گوش کن.
مانند یک پروانه دور بدنم می‌پری.
تو می‌دانی که من اینجا هستم اما همچنان نیستم.

مرا درباره تنهایی‌ام سوال نکن.
زیرا من در عمق تاریک‌ترین سطح جهنم سوخته خواهم شد.