بزرگترین مسئولیت را یک معلم میتواند داشته باشد
معلم تنها کسی است که انسان بعد از پدر و مادر
میتواند آرام به حرفهایش گوش کند.
کسی که میتواند با کلماتش انسانی را شخص بزرگی کند یا فردی بسازد که کسی حتی به حرفهایش گوش نکند
اوست که به ما قلم زدن را می آموزد
خواندن را می آموزد
در کتابی خواندم (ارزش هرکس به اندازه دانش اوست)
واقعا حقیقت بود.
معلم کلاس چهارم و پنجم یک نفر بود.
او کسی بود که با اینکه هیچ مشکل مالی نداشت در دورترین مدرسه ها در مناطقی که انسان ها مشکل مالی داشتند
یا روستاها درس میداد.
از او پرسیدم چرا؟
جواب داد (برای انسانهای پولدار همیشه معلم پیدا میشود)
این بچه ها به خاطر مشکلات مالی به مدرسه نمی آیند ولی باید درس بخوانند
چون سختی زندگی را به اندازه خودشان دیده اند
آنها هستند که نیاز دارند
چون هیچ فیلسوف یا دانشمندی وجود ندارد
که درد دندان را تحمل کند.