عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهانی بیگانگی
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر
عشق یعنی لبخند با جهانی تر
عشق یعنی سر به دار آویختن
عشق یعنی اشک اسارت ریختن
عشق یعنی سوختن با ساختن
عشق یعنی زندگی را باختن
کاش قلبم درد پنهانی نداشت
چهره ام هرگز پریشانی نداشت
کاش برگ آخر تقدیم عشق
خبر از یک روز بارانی نداشت
کاش می شد راه سخت عشق را
بی خطر پیموده قربانی نداشت
کاش می شد عشق را تفسیر کرد
دست و پای عشق را زنجیر کرد

این شعر برنده جایزه شده است