صبح، تنهایی و خستگی
چشم‌به راه زنگی یا پیامکی
تنهایی در میز صبحانه عسل را به طعم زهر
در گلویم می‌ریزد

تمرین ذهن آرام
چشم‌ها بسته
چه صداهای قشنگی:
صدای پرندگان، باد و شرشر آب
به راستی
دنیای تاریک چه صداهایی دارد!