تقریبا دو سال پیش به برلین آمد. او می‌خواهد اجازه دهد، شعرش حرف‌ دل او را بزند.