شبی عالی بود. حتی اگر ما طی چهار سال گذشته توانسته ایم یاد بگیریم که پروژه زیبایی معنوی ما این قدرت را دارد که به روح‌های تحت فشار اندکی آزادی دهد، اما به سختی انتظار آن میرفت که این چهارشنبه قبل از کریسمس، شادی، دوستی و همکاری آنچنان شدید باشد. دست یافتن به این

|دست یافتن به اینها برای ما موفقیت بود و ما در این امر بسیار سپاسگزاریم.