اجرایی از پروژه شعر به همکاری پروژه تالنت کامپوس +18 از مدرسه ملی اشتیگلتز زاهلندورف

 

هنا شیگولا برای مقدمه بخشی از کتاب »رفتن, رفت, رفته بود« جنی ارپنبکس و »در باب شهرت مهاجران« برتولت برشت رو میخواند. این بازیگر معروف از پروژه "اقدام ادبی" و پروژه های ادبی شان برای انسان های جوان حمایت میکند. نوجوانان و بالغ هایی که به تنهایی از کشورهایی چون افغانستان, عراق, سوریه و اریتره به آلمان مهاجرت کرده اند اشعارشان را میخوانند. در نوشته هایشان اطلاعاتی در مورد فرار, ورود به آلمان, شوق و غربت و تصوراتشان از آینده به شکلی ملموس به مخاطب انتقال میدهند. این شاعران جوان شرکت کنندگان برنامه اقدام به نوشتن در برلین به نام پروژه شعر هستند, آنها از مدرسه ملی اشتگلیتز »اثر فلفل« و از صلیب سرخ آلمان می آیند. و دو تن از آنها برندگان جایزه شعر الزه لاسکر شولر هستند. اشعار به زبان های عربی, فارسی و آلمانی خوانده میشوند. در پایان اجرا فرصتی برای گفتگو در نظر گرفته شده است.

مدیر هنری : اشتفی آیزن شنک, پروژه شعر و بخش اجرای آلمانی به عهده: فلوریان گولدبرگ