ایران نقش مهمی به عنوان مقصد مهاجران افغانی بازی میکند. میلیون ها افغانی سرزمینشان را ترک گفته اند, تا در کشور همسایه از امنیت برخوردار شوند. در حالی که فقط یک سوم آنان حق اقامت در ایران را دارند. بسیاری از آنان از این روی غیرقانونی در این سرزمین زندگی میکنند و به طور روزمزد امرار معاش میکنند. بین اکثریت ایرانی این کشور و قشر افغان کمی ناهماهنگی وجود دارد. چرا که تعداد نه چندان کمی آنها را فشاری بر سیستم خود میدانند و رقیبی برای منابع کمیاب. در سنین نوجوانی شاعران »پروژه شعر« از ایران به عنوان مهاجر گذر کردند. امروز در آلمان زندگی میکنند, تجربیاتشان را با شعر بیان میکنند و بدینگونه پلی به سنت های ایرانی و افغانی شان میزنند. اجرا و گفتگو با جمال الدین سجادی. بازیگری به نام لیدیا شمشولا و فیلسوف فلوریان گلدبرگ اشعار را به آلمانی خواندند.