مراسمی از وزارت امور خارجه با مضمون شب بلند ایده ها, که در آن وزارت امور خارجه پروژه هایی در رابطه با سیاست های فرهنگی و آموزشی ارایه کرد و از رابطه آنها  با فرهنگ و آموزش داخل کشور پرده برداشت. مرکز مسئول آموزشگاه های خارجی برای کلاس های خوش آمدگویی برنامه یادگیری زبان »دیپلم زبان آلمانی« را طراحی کرده است. در راستای شب طولانی ایده ها به همراهی دیگر شرکا پروژه های فرهنگی و زبانی مختلفی برای کلاس های خوش آمدگویی رونمایی شدند. فیلسوفی به نام فلوریان گلدبرگ اشعار را به زبان آلمانی قرائت کرد.