مهاجران جوان گزارشاتی ارایه دادند درباره تجربیات, نگرانی ها و امیدهایی که با ورودشان به آلمان گره خورده. کاهل کشمیری با »کفش های پاره« مهدی هاشمی با »سلاخی« و شاه ضمیر هوتکی با »شیردل«. بازیگری به نام ماتیاس شرونیکاس گزارشات را به زبان آلمانی قرائت کرد. بخش هایی از گزارشات در زمان اجرای فستیوال در قالب بخشی از یک گالری عمومی در خانه بازی های رسمی شهر برلین قابل خواندن بودند.