شاعران جوانی چون کاهل کشمیری, یاسر نیکزاده, مهدی هاشمی, سمیع الله رسولی و شاه ضمیر هوتکی اشعاری پیرامون موضوعاتی چون فرار, اشتیاق, نژادپرستی, عشق و رسیدن به آلمان به زبان دری خواندند. بازیگری با نام سوزانه بردهوفت اشعار را به آلمانی قرائت کرد.