اجرایی با همکاری مهدی هاشمی, شاه ضمیر هوتکی, یاسر نیکزاده و سمیع الله رسولی.

مجری: آرش دادفر سپنتا