در برلین دیوارهای پیروز شده را مشاهده می‌کنم،
زیرکنده، واژگون شده.
حتی پرنده‌های دیوارهای ۸۹ میدانستند:
دیوارها نمی‌توانند برای همیشه باقی بمانند،
زمانی که مردم به یکدیگر تمایل دارند.
تفاوت‌ها در کلاس آلمانی من
بین "مهاجر"، "مهاجر" و "پناهجو"
ناپدید می‌شوند؛ در اشتباهات ما
ما همگی یکسان هستیم. با هم
ما از استعمار، استعمار و سرمایه‌داری جهانی دوری می‌کنیم
و شباهت‌ها را
در زبان مشترک جدیدمان پیدا می‌کنیم.