چشمان براه یار در سرای غمم
در انتظار جان ز بار غمم
جانم به کف برای عرضه به غم
دیوانه وار در حصار غمم