رناته کوناست در سالگرد تاسیس خدمات تلفنی در کلیسای خاطرات سخنرانی کرد, جایی که شاعرانی جوانی چون مهدی هاشمی, یاسر نیکزاده و سمیع الله رسولی اشعارشان را قرائت کردند. با کمال احترام برای زحمات شرافتمندانه خادمین تلفنی که این سیاستمدار(رناته کوناست) را تحت تاثییر قرار داده بودند و اشعار ملموس شاعران که او را پرواضح تکان داده بودند, وی سخنانی در مورد تصورش از یک همزیستی موفقیت آمیر در برلین سر داد. فیلسوفی به نام فلوریان گلدبرگ مسئول قرائت اشعار به زبان آلمانی بود.