کنفرانس سه روزه TEEME  "متن ها و وقایع در سراسر مرزها" در دانشگاه آزاد برلین در مورد عبور از مرزها بود - خواه استعاری، جغرافیایی یا زبانی! در برنامه های زیادی در مورد موضوع تخلف، فرایندهای ترجمه زبانی و فرهنگی توسط مهمانان آکادمیک از دانشگاههای بین المللی، از ویلیام شکسپیر گرفته تا لوئیس د کامیز، بحث شد.

عصر روز دوم با عنوان "گذرگاه های مرزی متنی" ، پروژه شعر نیز بخشی از برنامه بود. پروژه شعر با اولین برنامه خوانش انگلیسی در حضور مخاطبان چند زبانه، به مخاطبان دسترسی مستقیم به متن ها ارایه کرد.

شاعران ما شعرهای خودمانی خواندند که در مورد چگونگی عبور خود از مرزها برای ترک میهن بودند. این مرزها هم مرزهای جغرافیایی بود و هم مرزهای شخصی! اشعار همچنین در مورد چگونگی رویارویی با فرهنگ بیگانه در آلمان و با انتظارات خانواده هایی مهاجر از مهاجر، سر و کار داشت.

شاعران ما علاوه بر انگلیسی ، به آلمانی ، عربی و فارسی نیز شعرشان را به خوانش گرفتند. ما از ماکس میری ویلموت و هانا باومان به خاطر ترجمه به انگلیسی تشکر می کنیم و از جان جولیان از گروه تئاتر انگلیسی برلین برای ارائه فوق العاده نسخه های انگلیسی که اشک حاضرین تالار را در آورد نیز سپاسگذاریم.

سازمان دهی:  پروفسور دکتر  زابینه شوولتینگ از دانشگاه آزاد برلین

شاعران:  کاهل کشمیری،‌ مهدی هاشمی ، مهدی رضایی ، مایکل کراسنوف ، روبینا کریمی ، روژین نامر