در یک شهر کوچک در کوه‌های اطراف دمشق در سوریه بزرگ شد. مصائب زیادی که او از سر گذراند اشتیاقش به شعر را افزایش داد. از آن‌جا که در وضعیت او، کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت، او زمان زیادی را در کتابخانه می‌گذراند، جایی شعر جایگاه ویژه‌ای در آن داشت. برای او، شعر پنجره‌ای رو به احساسات است و به او اجازه می‌دهد سفرها و تجربیات خود را به کمک شعر روی کاغذ بیاورد. محمد 25 ساله است و 8 سال که در آلمان زندگی می‌کند.