می‌خواهی با من به کافه برویم؟
می‌خواهی نامم را بدانی؟
می‌خواهی قوهای دریاچه را ببینی؟
می‌خواهی محله را بگردی؟
می‌خواهی غروب را تماشا کنی؟
می‌خواهی در خیابان‌های تنگ قدم بزنی؟
می‌خواهی در میان جمع پایکوبی کنی؟
می‌خواهی بادبادک هوا کنی؟
می‌خواهی؟ هنوز نمی‌دانم،
چون فقط نامت را می‌دانم.