سایه‌ی آن‌ها که ترک‌مان کرده‌اند
بر روی شانه‌های داغدارمان سنگینی می‌کند.
چهره‌هاشان را نمی‌شود در خورشید دید،
چهره‌های آن‌ها که ترک‌مان کرده‌اند.
هر کس که بار سفر می‌بندد
ذره‌ای امید در دل دارد،
امید به خورشید.

منتظریم که گل‌ها جوانه بزنند
و امیدهامان تحقق یابند
روزی دوباره یکی خواهیم شد.
آن روز خواهد رسید،
و آن روز روزِ خورشید خواهد بود.