افتتاحیه فستیوال ادبی بین المللی برلین 2016 به عهده مراسم آغازین »پروژه شعر« بود که در آن غنی عطایی, مهدی هاشمی, کاهل کشمیری, سمیع الله رسولی, شاه ضمیر هوتکی و یاسر نیکزاده از افغانستان و ایران اشعارشان را اجرا کردند. لیدیا شمشولای بازیگر و خبرنگار بخش خارجی اشپیگل سوزانه کولبل اشعار را به آلمانی خواندند. آنها »اشعاری دراماتیک و ملموسند, که به ما تصویری از فرار منتقل میکنند, و انسان هایی که آنها را نوشته اند را به ما نزدیکتر میکنند. گواهی اند برای بحران انسانی در حال حاضر. و فرهنگشان نیز در شعر به ما منتقل میگردد, چرا که هرچند شاعران جوان تا حدی در ابتدای راه شعرنویسی هستند و لزوما از آموزش و پرورش متداومی برخوردار نبودند, نوشته هایشان به ما نشان میدهد که در کدام سنت فرهنگی ریشه دارند. همانند دیگر اشعار فارسی داستانی شاعرانه به ما منتقل میکنند بدون اینکه شخصیت شعر را از دست بدهند.« مجله فاز